Опит

Правно становище по клаузите за нетиране и замяна на обезпечения на Рамковите договори и Анексите за кредитна защита на ISDA

Период на изпълнение: февруари - март 2017

Правно становище по клаузите за приключващо нетиране и замяна на обезпечения на Рамковите договори и Анексите за кредитна защита на ISDA (Международна асоциация по суапове и деривативи), които са сключени или ще бъдат сключени от Райфайзенбанк Интернейшънъл АГ и нейния български съконтрагент във връзка с търговията с ОТС деривати, с оглед на изискванията на чл. 296 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и други приложими нормативни разпоредби.

Искра Нейчева

Назад