ТЪРГОВСКО И ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО

Това е нашата основна област– ние я развиваме от създаването на нашето дружество през 1998 г. и понастоящем предлагаме пълно правно обслужване на корпоративни клиенти – местни и чуждестранни (основно търговски дружества, публични или частни),както и услуги на частни лица във връзка с участието им в търговски дружества или извършване на търговска дейност като еднолични търговци.  

Стартиране на бизнес

Ние съветваме и помагаме на клиентите ни да изберат подходящата за тях форма за осъществяване на техния бизнес между тези, които са възможни в България(различни видове търговски дружества, клонове и търговски представителства),като предлагаменеобходимото съдействие във връзка със създаването на организационната структура в съответната форма: изготвяне на документите за учредяване и други свързани документи (включително договори за съвместни предприятия и споразумения между акционери), съдействие при провеждане на учредителни събрания и подаване на необходимите документи в съответните регистри.

Ние продължаваме да оказваме съдействие на нашите клиенти и след учредяването, в зависимост от техните нужди и искания. Нашата помощ може да включва: изготвяне на корпоративни решения и вътрешни устройствени актове, организиране и водене на събрания на управителни органи, правни съвети и подготовка на необходимите документи във връзка с изменения на капитала(включително чрез непарични вноски или конвертиране на дълг), и други дейности свързани с корпоративното управление;съдействие при спорове между съдружници и искове, свързани с оспорване на решения на общите събрания.

Реорганизация на бизнеса

Ние предоставяме правни съвети и съдействие при всички форми на реорганизация на бизнеса: от аутсорсинг или прехвърляне на търговско предприятие или на обособена част от предприятие, до осъществяване на различни видове корпоративно преобразуване, като сливане, разделяне, вливане или промяна на правната форма на дружеството.

Нашите услуги обикновено включват: първоначални обсъждания на възможните варианти и техните очаквани ефекти (включително данъчни последици), изготвяне на график или план за действие за избраната форма, изготвяне на всички документи и съдействие по време на целия процес на реорганизация.

Прекратяване/ликвидация/заличаване

Ние предлагаме съдействие и при прекратяване и ликвидация на търговски дружества по решение на съдружниците, или прекратяване и заличаване от регистрите на клонове или търговски представителства.

Търговски сделки

Нашите правни услуги включват участие във или водене на преговори, изготвяне или преглед на проекти на договори и съпътстващи документи, свързани с търговски сделки, в т.ч.: договори за производство, доставка на стоки или услуги, продажба, дистрибуция или търговско представителство, франчайзинг.

Индустрии

Ние обслужваме корпоративни клиенти от различни индустрии:производство и търговия с лекарствени продукти,цветни метали, машиностроене, обществен транспорт, недвижими имоти и строителство, експлоатация на търговски площи, изграждане и развитие на голф комплекси, енергия от възобновяеми източници, информационни технологии и системи за електронни разплащания, банкови и финансови услуги.