Опит

Тази секция представя избрани примери от опита на Адвокатско дружество „Събев и съдружници“ в допълнение на информацията в другите секции на Интернет страницата. Адвокатското дружество не публикува в Интернет страницата имена на свои клиенти, освен ако възлагането на ангажимента е чрез обществена поръчка или е станало публично известно по друг начин. Препоръки може да бъдат предоставени при поискване. Интернет страницата не съдържа информация, която е търговска и/или професионална тайна на Адвокатското дружество и/или на неговите клиенти.

Разработване на Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

Консултиране на АОП по изпълнението на проект с наименование „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“

Правни консултации и съдействие на концедента в концесионна процедура за Летище София

Проектът е свързан с възлагането на смесена концесия (за строителство и услуги по управление и експлоатация) за Летище София – най-голямото българско летище.

Правни консултации на голяма европейска търговска верига

От 2014 година екипът на "Събев и съдружници" е ангажиран от една от най-големите европейски търговски вериги по въпроси, свързани с придобиване или наемане на недвижими имоти и развиване на търговски обекти в България, необходими за разширяването на дейността на търговската верига.

Правно обслужване на група генерични фармацевтични компании

От 2018 г. екипът на „Събев и съдружници“ е ангажиран да предоставя комплексно правно обслужване на европейска група компании за генерични фармацевтични продукти.

<< Prev 1 2 3 4 5 6  ... Next >>