Опит

Разработване на Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

Период на изпълнение: декември 2017 – декември 2020

Адвокатско дружество „Събев и съдружници“ беше ангажирано, като част от консорциум, да консултира българската Агенция по обществени поръчки по изпълнението на проект с наименование „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“.

След фазата на разработванеи серия от законодателни промени, ЦАИС ЕОП започна да функционира пълноценно от началото на 2020 г.Считано от14 юни2020г., за всички възложители в България стана задължително да провеждат всички процедури по възлагане на обществени поръчкипрез ЦАИС ЕОП.

Основните задачи, изпълнени от екипа на „Събев и съдружници“, включват:

  • Преглед и анализ на приложимата нормативна уредба;
  • Правни консултации и съдействие при разработването на бизнес процесите на системата, нейното структуриране и внедряване;
  • Осигуряване на пълно съответствие на системата с приложимото законодателство на европейско и национално ниво;
  • Консултиране на българската Агенция по обществени поръчки относно необходимите изменения в националното законодателство;
  • Организиране и участие в обучения и семинарипо структурата и функционирането на системата;
  • Предоставяне на ежедневни консултации по време на въвеждането и първите месеци на работа на системата.

Искра НейчеваГеорги Събев

Назад