Опит

Правни консултации и съдействие на концедента в концесионна процедура за Летище София

Период на изпълнение: Декември 2017 – Юли 2020

Проектът е свързан с възлагането на смесена концесия(за строителство и услуги по управление и експлоатация) за Летище София– най-голямото българско летище.

Екипът на Адвокатско дружество „Събев и съдружници“ беше ангажиран в качеството на местен юридически консултант от Международната финансова корпорация (МФК, част от Световната банка) във връзка с изпълнението наДоговор за консултантски услуги между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)и МФК, в партньорство с Европейската банка за възстановяване и развитие(ЕБВР)и DLA Piper като международен юридически консултант.

Основните задачи, изпълнявани от екипа на „Събев и съдружници“ включваха:

  • Преглед на правната рамка;
  • Правен анализ на Летище София, с фокус върху статута на недвижимите имоти, договорните отношения и трудовоправни въпроси;
  • Консултации и съдействие при структурирането на процедурата и сделката;
  • Подкрепа за работата на международните консултантски екипи,ангажирани отМФК/ЕБВРвъв връзка с проекта;
  • Преглед за съответствие с българското право на проектите на документация за концесията и концесионен договор.
  • Консултации по време на интензивни сесии на въпроси и отговори между назначената от концедента комисия и заинтересовани икономически оператори;
  • Съдействие при откриването иконсултации по време на първата фаза на процедурата за възлагане на концесията(до подаването на оферти).
  • Съдействие във фазата след решението за определяне на концесионер: консултации по конкретни въпросипо време на производствата по обжалванеи, след потвърждаване на решението от Върховния административен съд на България, съдействие във фазата на сключването на сделката(до подписване на концесионния договор).

Членове от екипа:

Боряна Ботева, Искра Нейчева, Невена Ангелова-Стоева, Георги Събев

Назад