Опит

Разработване на документация за провеждане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП

Период на изпълнение: март 2011 – септември 2011
 
Съдействие на възложителя за изготвянето на документация за провеждане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет разработване и внедряване на информационна и комуникационна система за приемане на залози в реално време за хазартни игри, в т.ч.:
  • Цялостно разработване и юридическа съгласуваност на проект на документация за провеждане на обществена поръчка, в т.ч. изготвяне на проекти на решение и обявление за откриване на процедурата, описание на предмета и на изискванията към участниците, образци на документите, които следва да бъдат представени от участниците, и проект на договор за възлагане на обществената поръчка;
  • Участие в обсъжданията и консултации по изготвянето на техническо задание и на методика за оценка на офертите при критерий „икономически най-изгодна оферта”
  • Консултации по въпроси, свързани с провеждането на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Георги Събев, Емилия Петкова

Назад