Опит

Обезпечения във връзка с международно структурирано финансиране

Период на изпълнение: август 2007 – декември 2012

Проектът е свързан с международно финансиране (с участието на Дойче Банк АГ, Клон Лондон) и предоставяне на обезпечения върху активи на дружества от групата Актавис в България, а в края на 2012 г. – освобождаване и заличаване на всички обезпечения във връзка със сделка за придобиване на Актавис от Watson Pharmaceuticals Inc.  
Правните услуги включват:
  • Съдействие за извършване на пълен правен анализ на българските дружества от групата Актавис в България;
  • Изготвяне на корпоративни решения на българските дружества от групата Актавис относно присъединяване към договорите за финансиране като гаранти и/или залогодатели;
  • Участие в изготвянето, договарянето и сключването на договорите и вписването на особени залози, в т.ч. залози върху акции (налични и безналични), дялове, вземания (търговски и по банкови сметки), машини и съоръжения;
  • Консултации, изготвяне на корпоративни решения, участие в договарянето на документи по освобождаването на обезпеченията и съдействие за заличаването на свързаните с това вписвания.

Боряна Ботева

Назад