Контакти

тел: +359 2 980 0412/0413
факс: +359 2 980 0457

bboteva@sabevandpartners.com

Изтегли: vCard

Профил в LinkedIn

Членство в професионални организации:

Софийска адвокатска колегия (от 1999 г.)
 
Международна адвокатска асоциация (IBA) (от 2001 г.)

Образование:

Магистърска степен, Специалност „Право на Европейския съюз”, Софийски университет  „Св. Климент Охридски” и Университет Нанси 2, Франция (2010 – 2011)
 
Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски” (1981 – 1986)

Езици:

Български, английски, руски, френски

Боряна Ботева, Съдружник

Ключови умения

  • Консултиране на български и чуждестранни корпоративни клиенти във връзка със сделки за придобиване или прехвърляне на активи или акции/ дялове от капитала на български търговски дружества, в т.ч. консултации по структуриране на сделките и техни данъчни аспекти
  • Консултации и съдействие във връзка с финансиране на дейности или проекти в България, в т.ч. по финансирания, предоставяни от международни финансови институции и банки, както и по междуфирмени заеми
  • Консултиране на възложители и кандидати при подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, и процесуално представителство пред КЗК и ВАС във връзка с производства по обжалване
  • Правни консултации и процесуално представителство в международни и вътрешни арбитражни дела по търговски спорове, и в съдебни производства по административни, граждански и търговски спорове
  • Медиация по търговски спорове (вписана в Единния регистър на медиаторите при Министерство на правосъдието от 2006 г.)

Експертни области

Търговско и дружествено правоРеструктуриране и несъстоятелностСливания и придобиванияБанки и финансиранеOбществени поръчки концесии и ПЧПСъдебни и арбитражни делаНедвижими имотиДанъчно право

Опит

Комплексно правно обслужване на фармацевтична компания
Правни консултации по вещноправни въпроси на голяма европейска търговска верига
Процесуално представителство по дела във връзка с финансиране по европейски програми
Процесуално представителство по дела за възстановяване на акциз
Консултации и представителство на банка във връзка с несъстоятелност на длъжник
Разработване на стандартизирани договорни условия за възлагане на обществени поръчки за услуги
Рефинансиране на банков кредит в сектора на ВЕИ
Преглед и анализ на практиката на Съда на Европейския съюз в областта на обществените поръчки
Прехвърляне на търговско предприятие
Привеждане в изпълнение на арбитражно решение на МТК
Правно обслужване на частен оператор на обществена услуга за пътнически превоз
Консултации и съдействие за постигане на извънсъдебно споразумение по търговски спор
Придобиване на търговското предприятие на НЕТ ИНФО
Подготовка за присъединяване на Република България към Конвенцията за контрол и маркиране на изделията от благородни метали
Консултантски услуги по създаването на смесена българо-румънска структура – оператор на Дунав мост Видин – Калафат
Консултиране относно участие на частния бизнес в сектора на услугите по водоснабдяване и канализация
Консултиране във връзка с изграждане на фотоволтаичен парк
Реструктуриране на задължения по договори за банкови кредити
Консултиране относно възлагането на услуги по водоснабдяване и канализация на частен оператор
Обезпечения във връзка с международно структурирано финансиране
Продажба на ХИГИЯ ЕАД, изпълнение върху особени залози и уреждане на спорове
Консултиране на заемополучателя във връзка със съвместно финансиране от ЕБВР и УниКредит Булбанк
Обжалване на решение за избор на изпълнител в обществена поръчка за изграждане на участък от Автомагистрала Тракия
Структурирано финансиране на дейност, свързана с лизинг на автомобили (секюритизация на лизингови вземания)
Продажба на дялово участие в капитала на „Франке България” ЕООД
Правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум на Булгартабак Холдинг
Продажба на акции от капитала на „Балканфарма Разград” АД
Придобиване на Бизнес Парк София
Придобиване на акции в Приста Ойл АД и Монбат АД
Преобразуване на търговски дружества чрез вливане в едноличния собственик на капитала
Проект “Техническо съдействие на Агенцията по вписванията”, финансиран от USAID
Проект “Реформа в Българското Търговско Законодателство”
Преобразуване на търговски дружества чрез отделяне с учредяване на ново дружество
Процесуално представителство по арбитражни дела, свързани с неизпълнение на приватизационния договор за Авиокомпания Балкан
Проект “Концесиониране на летища Варна и Бургас”
Внедряване на информационна система за финансово управление в бюджетния сектор – Етап І
Възлагане изпълнението на проект за внедряване на Система за Брутен Сетълмент в Реално Време (RINGS)
Правни анализи при приватизация на предприятия

Публикации

The International Arbitration Review 01/06/2015
Обществени поръчки 06/06/2016 Getting the Deal Through

Професионално развитие

  • 1998 - досега Съдружник, Адвокатско дружество “Събев и съдружници”
  • 1996 – 1998 Юридически експерт, Баренц ГрупЕвропа, Клон България
  • 1993 – 1996 Експерт и Началник отдел “Правен”, Агенция за приватизация
  • 1991 – 1993 Юрисконсулт, ОФ “Детски свят”
  • 1988 – 1991 Юрисконсулт, РА “Булгарреклама” София