Опит

Проект “Реформа в Българското Търговско Законодателство”

Период на изпълнение: септември 2003 – септември 2007

Проект, изпълняван от BearingPoint – САЩ, финансиран от USAID, с бенефициер Министерство на правосъдието на Република България, включващ съдействие в следните основни компоненти: реформа на търговската регистрация; повишаване използването на алтернативни способи за решаване на спорове по търговски дела; подобряване на процедурите за привеждане в изпълнение на договорите; подобряване на уредбата на обезпеченията; и подкрепа на реформата в областта на корпоративното управление.
 
Екипът на "Събев и съдружници" участва в проекта като основен местен подизпълнител по отношение на правните консултации по отделните компоненти на проекта. По-конкретно, задачите включваха следното:
  • Анализ на съществуващата уредба и прилаганата система за търговска регистрация
  • Изготвяне на законодателни промени относно търговската регистрация и съдействие по време на тяхното обсъждане в парламентарните комисии;
  • Участие в изготвянето на проект на Закон за частните съдебни изпълнители и свързаните с него подзаконови актове;
  • Съдействие за създаването на Камара на частните съдебни изпълнители и изготвянето на етични и дисциплинарни правила за тази професия;
  • Участие в разработването на материали за обучение и провеждане на презентации и обучения по търговски арбитраж и медиация;
  • Съдействие при провеждането на обучения, конференции, дискусионни форуми и др. по въпросите на търговската регистрация, частното съдебно изпълнение и алтернативните способи за решаване на спорове.

Георги Събев, Боряна Ботева

Назад