Опит

Проект “Концесиониране на летища Варна и Бургас”

Период на изпълнение: януари 2004 – май 2005

Членове от екипа на „Събев и съдружници“ бяха ангажирани като правни консултанти по проекта “Концесиониране на летища в България”, финансиран от USAID и изпълняван от БеарингПойнт – САЩ, с бенефициер Министерство на транспорта, чиято крайна цел беше подготовката и провеждането на съвместна концесионна процедура за летищата в Бургас и Варна

По-конкретно, правните консултанти бяха ангажирани с изпълнението на следните дейности:
  • Изготвяне на преглед на приложимата нормативна уредба
  • Участие в изготвянето на правните концесионни анализи на летищата в Бургас и Варна
  • Изготвяне на проекти за изменения в Закона за гражданското въздухоплаване и в Правилника за прилагане на Закона за концесиите
  • Участие в подготовката на документацията за концесионната процедура, в т.ч. формулиране на изискванията към кандидатите относно необходимите документи (вкл. от кандидатичуждестранни лица), както и относно учредяването на българско дружество, което да бъде концесионер;
  • Участие в прегледа и анализа на подадените от кандидатите предложения, в т.ч. техните корпоративни документи и съответствието с конкурсните условия
  • Участие в подготовката и експертните обсъждания на проект на концесионен договор.

Боряна Ботева, Емилия Петкова

Назад