Опит

Преобразуване на Печатница на БНБ ЕАД чрез вливане в нея на Формпринт ЕООД

Период на изпълнение: април ноември 2004

Този проект представлява първото в България преобразуване на търговски дружества по новата уредбасила от 1 януари 2004г.) на значителна стойност (вписан капитал след вливането). Нашият екип предостави пълно правно обслужване по повод на преобразуването, действайки като подизпълнител на главния изпълнител – БДО БЪЛГАРИЯ ООД, в т.ч. консултации по процедурата на преобразуването, изготвяне на всички необходими документи и съдействие при осъществяване на преобразуването.

След осъществяването на проекта „Формпринт” ЕООД (еднолична собственост на държавата и ръководено пряко от Министъра на финансите) се вля в „Печатница на БНБ” ЕАД – еднолично дружество, собственост на Българската народна банка. В резултат на вливането се обединиха активи, организационен опит и ноу-хау за производство на банкноти, бандероли, държавни ценни книжа и други печатни изделия със специфичен режим

Георги Събев, Невена Ангелова-Стоева

Назад