Контакти

тел: +359 2 980 0412/0413
факс: +359 2 980 0457

nangelova@sabevandpartners.com

Изтегли: vCard

Членство в професионални организации:

Софийска Адвокатска Колегия (oт 1998 г.)

Образование:

Магистър по право, Софийски университет "Св. Климент Охридски" (1989 - 1993) 

Езици:

Български

Невена Ангелова-Стоева, Съдружник

Ключови умения

  • Правни становища и консултации на български корпоративни клиенти в областта на дружественото право и търговска несъстоятелност
  • Правни становища и подготовка на документи във връзка с различни форми на преструктуриране на търговски дружества и консултации по данъчните им аспекти
  • Извършване на правно проучване на дружества и/или активи, предмет на сделки за придобиване или прехвърляне
  • Изготвяне на правни анализи за приватизация на български дружества
  • Консултации и становища по данъчноправни въпроси
  • Процесуално представителство пред съд по търговски, облигационни, данъчни дела и административни дела, свързани с приложението на различни регулаторни режими

Експертни области

Търговско и дружествено правоРеструктуриране и несъстоятелностСливания и придобиванияСъдебни и арбитражни делаДанъчно право

Опит

Правни консултации и съдействие на концедента в концесионна процедура за Летище София
Правни консултации на голяма европейска търговска верига
Процесуално представителство по дела във връзка с финансиране по европейски програми
Консултиране и процесуално представителство на Фонда за гарантиране на влоговете в банките
Процесуално представителство по дела за възстановяване на акциз
Консултации и представителство на банка във връзка с несъстоятелност на длъжник
Правно обслужване на частен оператор на обществена услуга за пътнически превоз
Проект „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност”
Продажба на ХИГИЯ ЕАД, изпълнение върху особени залози и уреждане на спорове
Корпоративна реорганизация на българска холдингова група
Правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум на Булгартабак Холдинг
Консултантски услуги във връзка с преструктуриране на Булгартабак Холдинг
Преобразуване на търговски дружества чрез вливане в едноличния собственик на капитала
Преобразуване на търговски дружества чрез отделяне с учредяване на ново дружество
Преобразуване на Печатница на БНБ ЕАД чрез вливане в нея на Формпринт ЕООД
Правни анализи при приватизация на предприятия

Професионално развитие

  • 1998 - досега Съдружник, Адвокатско дружество "Събев и съдружници"
  • 1995 - 1997 Главен експерт, Отдел "Правен", Агенция за приватизация