Опит

Придобиване на дялове в компания от сектора на професионалната хигиена

Период на изпълнение: януари 2019 – юни 2019

Правни консултации и изготвяне на документи във връзка със сключване на комплекс от сделки, в т.ч. придобиване на дялове, покупко-продажба на недвижими имоти и търговска марка, и сключване на дългогодишен търговски договор за сътрудничество в областта на професионалната текстилна хигиена и продуктите за професионално изпиране.

Боряна Ботева

Назад