Опит

Комплексно правно обслужване на фармацевтична компания

Период на изпълнение: юни 2012 – декември 2018

Екипът на "Събев и съдружници" консултира по различни въпроси и случаи българските дъщерни дружества на една от най-големите мултинационални фармацевтични групи, извършващи дейност в България, още от 1999 г.

От юни 2012 г. адвокатското дружество е ангажирано да предоставя комплексно правно обслужване на търговската компания от групата въз основа на дългосрочен договор, в т.ч. по корпоративни и търговски въпроси, представителство в съдебни производства, въпроси, свързани с интелектуална собственост и защита на конкуренцията, трудови правоотношения и регулаторна рамка на основната дейност.

Обичайната работа включва консултации по различни търговски договори (продажба на едро и дистрибуция, транспорт, обработка и съхранение на лекарствени продукти), маркетингови дейности, реклама, спонсорство, както и по въпроси, свързани с благотворителни кампании, етични правила и съответствие с приложимите изисквания.

В периода 2015 – 2016 г. усилията бяха фокусирани върху консултиране и съдействие на българското дружество по различни аспекти, свързани с продължителна сделка за придобиване на генеричния бизнес на групата от друга мултинационална група, включително по подготовката на документи по свързани с това корпоративни и др. действия за обособяване на различните търговски дейности в България.

Георги Събев, Боряна БотеваЙоана Стратева

Назад