Опит

Подготовка за присъединяване на Република България към Конвенцията за контрол и маркиране на изделията от благородни метали

Период на изпълнение: октомври 2013 – август 2014
 
Консултантски услуги по проект “Подготовка за присъединяване на Република България към Конвенцията за контрол и маркиране на изделията от благородни метали, подписана във Виена на 15 ноември 1972 г.“ (проект по ОПАК на Министерство на финансите, изпълнен в обединение с „ИВЕНТ ДИЗАЙН” ООД), в т.ч.:
  • Проучване на добри практики в областта на контрола и маркирането на изделия от благородни метали и провеждане на работни посещения в няколко държави-членки на ЕС;
  • Изготвяне на доклад, съдържащ подробен правен анализ на Конвенцията за ИБМ, анализ на съществуващото българско законодателство в областта на контрола и маркирането на изделия от благородни метали, сравнително-правен анализ на изискванията по Конвенцията и действащото българско законодателство, разработване на пътна карта (roadmap), съдържаща основните етапи и график на стъпките за реализиране на процедурите по присъединяване към Конвенцията, изготвяне на предложения за промени в националната нормативна уредба;
  • Организиране и провеждане на семинари и др. събития за представяне на Конвенцията за ИБМ, проучените добри практики и изготвените предложения за промени в нормативната уредба;
  • Анализ на националната структура на стандартите за чистота на ИБМ и извършване на правно-социологическо изследване, с цел проучване на мненията на експерти от компетентните държавни институции и на представители на бизнеса относно необходимостта за въвеждане на промени в съществуващата уредба

Боряна БотеваИскра Нейчева, Емилия Петкова  

Назад