Опит

Консултиране във връзка с изграждане на фотоволтаичен парк

Период на изпълнение: септември 2011 – януари 2013
 
Консултации и съдействие на германски инвеститори във връзка с проекти, свързани с изграждане на пет фотоволтаични централи, с общ пиков капацитет 12.3 MW, в т.ч.: 
  • Консултации на клиента във връзка с изискванията на действащото българско законодателство по отношение енергията от възобновяеми източници;
  • Изготвяне на документи и съдействие при учредяване на български дружества и по придобиване на дялове в съществуващи проектни дружества
  • Изготвяне на договори за строителство и строителен надзор, за покупко-продажба и доставка на оборудване и съоръжения, договори за охрана на проектите, договори за учредяване на права на преминаване и право на прокарване на отклонения
  • Съдействие при преговори с потенциални купувачи на част от проектите, преговори и съгласуване на условия по рамкови споразумения и договори за покупко-продажба на активи и/или дялови участия;
  • Консултации, изготвяне на документи и съдействие при сключването на договор за банково финансиране на проектите и учредяването на обезпечения.

Боряна Ботева, Силвия Георгиева

Назад