Опит

Консултантски услуги по създаването на смесена българо-румънска структура – оператор на Дунав мост Видин – Калафат

Период на изпълнение: април 2009 – ноември 2010 и февруари – юни 2013
 
В консорциум с ЕсСеА ”Деляну ВасилеАдвокати” (Румъния) и „ИНФРАПРОЕКТ КОНСУЛТ” ООД, екипът на Адвокатско дружество „Събев и съдружници” е ангажиран в предоставяне на консултантски услуги по въпросите на създаването на смесена българо-румънска структура за експлоатация, поддръжка и управление на „Нов граничен комбиниран мост на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния)”, в т.ч.: 
  • Изготвяне на преглед на правната уредба, свързана с въпросите на публичната собственост, предоставянето на права чрез концесии и обществени поръчки, държавни помощи, нормативни изисквания към дейностите на съвместната търговска структура (СТС); възможни правни форми и изисквания, свързани с учредяването на СТС (включително преглед на възможни форми по правото на ЕС, като европейско дружество и Европейското обединение за териториално сътрудничество), данъчно облагане;
  • Преглед и изготвяне на обобщено изложение относно относими дерогации от Директива 2006/112/EC на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на ДДС (със съответните последващи изменения); 
  • Описание на основни варианти за учредяване на СТС, анализ на предимствата и недостатъците на всеки вариант и предложение за препоръчителен вариант;
  • Въз основа на предложения препоръчителен вариант, проект на двустранно междуправителствено споразумение и учредителни документи на СТС;
  • Презентации на изготвените доклади и документи пред възложителя, пред съвместната българо-румънска работна група и съвместния българо-румънски управителен комитет по проекта Дунав Мост 2.
Услуги, предоставени в рамките на допълнителния ангажимент през 2013 г.:
  • Съдействие по време на окончателните преговори между правителствата на България и Румъния и при подписването на двустранното междуправителствено споразумение
  • Изготвяне на учредителните документи на съвместното дружество и консултации при преговорите по тях; и
  • Съдействие при провеждането на учредителното събрание на съвместното дружество и регистрирането на дружеството в България и на клона в Румъния.

Боряна Ботева, Искра Нейчева, Емилия Петкова

Назад