Контакти

тел: +359 2 980 0412/0413
факс: +359 2 980 0457

ineycheva@sabevandpartners.com

Изтегли: vCard

Профил в LinkedIn

Членство в професионални организации:

Софийска адвокатска колегия (от 2009 г.) 

Образование:

Магистърска степен по бизнес администрация (MBA), Специалност „Финансов мениджмънт”, 
Сити Юнивърсити оф Сиатъл, САЩ (януари 2006 – юни 2008)
 
Магистър по право, Университет за национално и световно стопанство (1995 – 2000)

Езици:

Български, английски, френски, руски, арабски 

Искра Нейчева, Съдружник

Ключови умения

 • Съществен опит в консултирането на български и чуждестранни клиенти в областта на финансовите услуги (банки, застраховане, ценни книжа, потребителски кредити, платежни услуги), включително публично предлагане на ценни книжа, търгови предлагания, лицензиране на инвестиционни посредници, управляващи дружества, платежни институции, дистрибутиране на дялове на колективни инвестиционни схеми, реструктуриране и ликвидация на публични дружества, корпоративно управление, въпроси, свързани със спазване на регулаторния режим, и други
 • Правни консултации и представителство пред Държавната комисия по хазарта във връзка с процедурите по предоставяне на лиценз за организиране на хазартни игри и на онлайн залагания, консултиране относно изискванията за предоставяне на лиценз, изискванията към дейността на организаторите на хазартни игри и данъчното им облагане
 • Правни услуги и консултиране на български и чуждестранни клиенти в областта на дружественото право и търговските договори
 • Правно съдействие, участие в преговори и консултации на български и чуждестранни клиенти във връзка със структуриране и реализиране на сделки за сливане и придобиване на дялови участия в български търговски дружества, включително правни анализи
 • Консултиране на кандидати във връзка с подготовката за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки и при изпълнението на възложени поръчки
 • Правни консултации и процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела във всички съдебни инстанции
 • Значителен опит в законодателния процес и хармонизирането на българското законодателство с acquis communautaire, изготвяне на законопроекти и други нормативни актове
 • Участие като ключов експерт в международни проекти финансирани от ЕС за хармонизиране на националното законодателство с правото на ЕС в областта на финансовите услуги и укрепване на административния капацитет на регулаторните и надзорни органи

Експертни области

Търговско и дружествено правоСливания и придобиванияКапиталови пазариБанки и финансиранеOбществени поръчки концесии и ПЧПСъдебни и арбитражни дела

Опит

Разработване на Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)
Правни консултации и съдействие на концедента в концесионна процедура за Летище София
Процесуално представителство по дела във връзка с финансиране по европейски програми
Консултиране и процесуално представителство на Фонда за гарантиране на влоговете в банките
Процесуално представителство по дела относно банкови услуги
Правно становище по клаузите за нетиране и замяна на обезпечения на Рамковите договори и Анексите за кредитна защита на ISDA
Правно обслужване на водещ български производител на режещи инструменти
Арбитражно дело пред МТК - Париж
Процесуално представителство по дело свързано с доставка на електричество
Консултиране на доставчик на потребителско кредитиране
Привеждане в изпълнение на арбитражно решение на МТК
Придобиване на участие от частен фонд за дялови инвестиции в компания от ИТ сектора
Представителство на ищец в производство, свързано с неплащане на задължения на Столичен автотранспорт ЕАД
Консултации и съдействие за постигане на извънсъдебно споразумение по търговски спор
Правни услуги по въпроси, свързани с потребителски кредити и защита на потребителите
Придобиване на търговското предприятие на НЕТ ИНФО
Подготовка за присъединяване на Република България към Конвенцията за контрол и маркиране на изделията от благородни метали
Консултантски услуги по създаването на смесена българо-румънска структура – оператор на Дунав мост Видин – Калафат
Консултиране във връзка с търгово предлагане за закупуване на акциите на публично дружество
Консултиране при подготовката на оферта за получаване на разрешение за проучване и добив на нефт и газ
Корпоративна реорганизация на българска холдингова група
Консултантски услуги във връзка с преструктуриране на Булгартабак Холдинг
Придобиване на акции в Приста Ойл АД и Монбат АД

Професионално развитие

 • Октомври 2008 – досега, април 2006 – септември 2007 Адвокат, Адвокатско дружество “Събев и съдружници”
 • Октомври 2008 – юли 2012 Външен консултант, Комисия за финансов надзор
 • Октомври 2007 – септември 2008 Директор на дирекция „Международно сътрудничество и връзки с обществеността”, Комисия за финансов надзор
 • Август 2005 – април 2006 Правен консултант, Ландуел България (Price Waterhouse Coopers)
 • Август 2001 – юли 2005 Експерт, Старши експерт и Главен експерт – юрист, Комисия за финансов надзор