Опит

Структурирано финансиране на дейност, свързана с лизинг на автомобили (секюритизация на лизингови вземания)

Период на изпълнение: ноември 2007 – септември 2009

Правни услуги във връзка с проект за осигуряване на международно структурирано финансиране на дейност, свързана с лизинг на автомобили. Структурирането на сделката е извършено със съдействието на Дойче Банк АГ, Клон Лондон и включва учредяването на дружества в България и Холандия, осигуряване на междинно финансиране и впоследствие осигуряване на финансиране чрез издаване и продажба на облигации от холандското дружество.
По-конкретно, работата по проекта включваше:
  • консултации по въпроси на българското право; 
  • изготвяне на учредителни документи и организация на учредяването и вписването на ново българско дружество, с холандско юридическо лице като едноличен собственик на капитала;
  • изготвяне на проекти на договори и други документи, по които приложимо е българското право (в т.ч. договори за учредяване на особени залози, където заложният кредитор или залогодателят са чуждестранни лица); 
  • преглед и консултации по договори с приложимо английско право с оглед на тяхната валидност и привеждане в изпълнение в България или спрямо лица, местни на България; 
  • изготвяне на правно и данъчно становище относно нормите на българското право, приложими към проекта; 
  • съдействие при сключването на договорите и вписването на особените залози.

Боряна Ботева, Асен АлексиевГеорги Събев

Назад