Опит

Консултантски услуги във връзка с преструктуриране на Булгартабак Холдинг

Период на изпълнение: май 2006 – февруари 2009

В консорциум с „Евро-финанс” АД и „Балканска Консултантска Компания” ООД, екипът на "Събев и съдружници" предостави консултантски услуги при извършване на преструктуриране на Булгартабак Холдинг, като основните дейности включват:
  • консултиране на възложителя при определянето на условията и метода на продажба на участието му в дъщерни дружества;
  • изготвяне на информационни меморандуми и оценки
  • цялостно консултиране и съдействие във връзка с продажбите
  • изготвяне на документации за осъществяване на продажбите в съответствие с метода на продажба, проекти на договори за продажба и на други документи по сделките
  • когато е приложимоизготвяне на стратегия за публично предлагане на акциите и извършване на публично предлагане на акциите на възложителя
  • организиране на информационни зали; 
  • оказване на експертна помощ и съдействие при разглеждане, анализ и оценяване на оферти;
  • участие в преговори с потенциалните инвеститори и отразяване на постигнатите договорености в проектите на документи по сделките;
  • изготвяне на окончателните проекти на документи за продажба: договори за продажба и договори за обезпечаване изпълнението на задълженията по договорите за продажба (когато е приложимо);
  • изготвяне на експертни становища относно данъчни аспекти и последици от извършването на съответните продажби  и правни проблеми.

Георги Събев, Невена Стоева, Искра Нейчева

Назад