Опит

Придобиване на Бизнес Парк София

Период на изпълнение: май 2006 – януари 2007

Проектът касае придобиване на дялове от капитала на австрийско дружество, едноличен собственик на капитала на Бизнес Парк София ЕООД, от американски инвеститор, като включва частично финансиране на сделката от Дойче Банк АГ, Клон Лондон и предоставяне на обезпечения върху активи в България.
 
Услугите, предоставени от екипа на Събев и съдружници, включват:
  • Извършване на правен анализ на Бизнес Парк София ЕООД;
  • Консултации по въпроси на българското право, свързани със структурирането на сделката, в т.ч. относно създаване на дружество със специална инвестиционна цел в България, видовете обезпечения и др.;
  • Изготвяне на документи и съдействие при сключването и приключването на сделката, в т.ч. във връзка с оформянето на необходимите корпоративни решения, финансирането на сделката и учредяването на обезпечения.

Боряна Ботева, Калина Кавалджиева

Назад