Опит

Преобразуване на търговски дружества чрез вливане в едноличния собственик на капитала

Период на изпълнение: октомври 2007 – октомври 2008

Съдействие по преобразуване на група от дружества, всички регистрирани в България, чиято дейност е свързана с разработването на голф курорт, чрез вливане на дъщерни дружества в техния едноличен собственик на капитала, в т.ч.: 
  • консултации относно начина на извършване на преобразуването, в т.ч. по неговите данъчни и вещноправни аспекти
  • изготвяне на договора за преобразуване и проекти на корпоративните решения на дружествата, участващи в преобразуването
  • изготвяне на документите и съдействие при вписването на преобразуването по партидите на всички дружества.

Георги Събев, Боряна Ботева, Невена Ангелова-Стоева

Назад