Опит

Проект “Техническо съдействие на Агенцията по вписванията”, финансиран от USAID

Период на изпълнение: ноември 2006 – март 2008

Услугите, предоставени от екипа на "Събев и съдружници" в рамките на този проект, включваха:

  • Извършване на анализ и изготвяне на доклад с препоръки за необходимите изменения в нормативната уредба и в организацията на работата на АВ;
  • Изготвяне на проекти за изменения в ЗТР и подзаконовата нормативна уредба;
  • Съдействие на АВ при изготвяне на указания за длъжностните лица по вписванията и за потребителите на търговския регистър;
  • Съдействие на АВ при изготвяне на бизнес анализ като част от работата по изработването на информационната система на търговския регистър;
  • Организиране и провеждане на обучения на длъжностните лица, както и на обучение за връзки с медиите на лица на ръководни позиции в АВ;
  • Организиране на различни медийни събития (конференции, семинари, кръгли маси, интервюта, статии) за представянето на ЗТР и на дейностите на АВ по неговото изпълнение;
  • Активна работа с представителите на бизнес организациите и държавните институции за подкрепа на предимствата на новата система за търговска регистрация.

Георги Събев, Боряна Ботева, Калина Кавалджиева, Емилия Петкова

Назад