Опит

Преобразуване на търговски дружества чрез отделяне с учредяване на ново дружество

Период на изпълнение: януари 2005 – септември 2005

Проектът касае преобразуване чрез отделяне с учредяване на ново дружество, при което едноличен собственик на капитала на преобразуващото се и на новоучреденото дружество е чуждестранно лице.
  • Изготвяне на предварителен преглед на приложимата нормативна уредба и план-график на преобразуването;
  • Изготвяне на план и доклад за преобразуване;
  • Изготвяне на проекти на корпоративните решения на дружествата, участващи в преобразуването, на учредителните документи на новоучреденото дружества и изменения в устава на преобразуващото се дружество, както и на документите, необходими за вписването на новоучреденото дружество.

Георги Събев, Боряна Ботева, Невена Ангелова-Стоева

Назад