Опит

Внедряване на информационна система за финансово управление в бюджетния сектор – Етап І

Период на изпълнение: януари 2000 – януари 2005

През 1998 г. българското правителство започна изпълнението на програма за подобряване на управлението на републиканските бюджетни средства, с цел консолидиране на бюджетните процеси и информация, повишаване на фискалната прозрачност и укрепване на фискалната дисциплина. Един от основните компоненти на този процес беше внедряването на нова информационна система за финансово управление (ИСФУ) в публичния сектор. Първият етап на този проект ИСФУпредмет на процедура по обществена поръчкавключваше изработване, пилотна фаза и внедряване на основните функционалности на системата при първостепенните разпоредители на бюджетни средства и някои от второстепенните.
 
Екипът на „Събев и съдружници“ предостави правно съдействие на избрания изпълнител – applied international informatics (дистрибутор на SAP R/3 за България в този период) – в т.ч. следните конкретни услуги:
  • Консултации във връзка с провеждането на процедурата по обществена поръчка;
  • Участие в преговорите по договора за възлагане на изпълнението на проекта;
  • Изготвяне на проектодоговори и участие в преговорите с подизпълнители на основния изпълнител на проекта;
  • Изготвяне на документи, свързани с подписването и изпълнението на договорите, в т.ч. банкови гаранции и корпоративни гаранции за изпълнение;
  • Консултации по време на изпълнението по отношение на надлежното изпълнение на задълженията на страните и сключването на допълнителни споразумения.

Георги Събев, Боряна Ботева, Асен Алексиев

Назад