Опит

Възлагане изпълнението на проект за внедряване на Система за Брутен Сетълмент в Реално Време (RINGS)

Период на изпълнение: април 2001 – юли 2001

Проектът за внедряване на Система за Брутен Сетълмент в Реално Време (СБСРВ или „RINGS“, както е наречена по-късно) стартира по силата на решение на Българска Народна Банка с цел хармонизиране на българската система за сетълмент и междубанкови разплащания с тази в страните-членки на Европейския Съюз. Екипът на "Събев и съдружници" беше ангажиран с консултиране на БНБ при провеждането на процедура за избор на изпълнител и възлагане изпълнението на проекта СБСРВ, като предостави следните услуги:

  • Правни консултации и съдействие по време на конкурсната процедура и при избора на изпълнител за осъществяването на проекта, включително при анализа на предложенията, представени от кандидатите, и разработване на основните правни критерии за избора;
  • Правни становища по условията и проектите на договорите, свързани с възлагането и осъществяването на проекта, в т.ч. по данъчни аспекти; 
  • Работа по проектодоговорите и участие в преговорите по договорите за изпълнението на проекта – в т.ч. по основния договор за изграждане и внедряване на системата, както и по договорите за предоставяне на софтуерен лиценз и извършване на поддръжка на системата;
  • Съдействие при подготовката, анализа и преговорите по други документи, свързани с изпълнението на договорите, като гаранции за добро изпълнение, банкови гаранции, и др.

Георги Събев, Боряна Ботева, Асен Алексиев

Назад