Опит

Придобиване на участие от частен фонд за дялови инвестиции в компания от ИТ сектора

Период на изпълнение: юли – ноември 2015

„Събев и съдружници“ беше ангажирано да консултира една от най-бързо развиващите се български компании в сектора на информационните технологии при подготовката на сделка, свързана с придобиване на участие в дружеството от частен фонд за дялови инвестиции. Предвиждаше се инвестицията да бъде извършена чрез придобиване на миноритарен пакет от привилегировани акции от капитала на дружеството.

Работата на нашия екип включваше съдействие на клиента в преговорите по необходимите договори за извършване на инвестицията, както и консултиране относно уреждането на отношенията между новия инвеститор и останалите акционери, по-нататъшното управление на дружеството и разпределяне на печалба.

Георги СъбевАсен АлексиевИскра Нейчева

Назад