Опит

Разработване на стандартизирани договорни условия за възлагане на обществени поръчки за услуги

Период на изпълнение: август – септември 2016

По възлагане от Агенцията по обществени поръчки, екип на „Събев и съдружници“ разработи типови (стандартни) договорни условия (по смисъла на чл.229, ал.1, т.4 от ЗОП), приложими при възлагане на обществени поръчки за услуги. В изпълнение на заданието, екипът ни изготви както общи клаузиприложими към всеки договор за услуга, възлаган чрез обществена поръчка, така и специализирани клаузи за договори с предмет: охранителни услуги и услуги, свързани с упражняване на строителен надзор.

Боряна Ботева, Гълъбина Русева

Назад