Опит

Рефинансиране на банков кредит в сектора на ВЕИ

Период на изпълнение: октомври 2015 – февруари 2016

От 2011 г. екипът на "Събев и съдружници" консултира по различни въпроси българските дъщерни дружества на немски инвеститорразвиващи дейност в сектора на енергията от възобновяеми източници (като притежава и управлява соларен парк в България).

През 20152016 гголяма част от правните услуги включваха консултации, изготвяне на документи и представителство на клиента като кредитополучател в сделка за рефинансиранеполучаване на ново финансиране от Алианц Банк България АД, с основна цел погасяване на съществуващ заем към Първа инвестиционна банка АД. По-конкретно, правната работа включваше преглед и бележки по договорите за кредит и обезпечения, изготвяне на корпоративни решения и други съпътстващи документи, съдействие в комуникацията и преговорите с двете банки, както и съдействие при учредяването и вписването на новите обезпечения и заличаването на предходните.

Боряна Ботева, Мартин Мамалев

Назад