Опит

Проект „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност”

Период на изпълнение: февруари 2011 – септември 2011
 
В консорциум с Адвокатско дружество „Калайджиев и Георгиев” и „ДЕГРИ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, екипът на Адвокатско дружество „Събев и съдружници” е ангажиран в предоставяне на консултантски услуги, свързани с дейности за осигуряване на публичност и ефективност на производството по несъстоятелност, а именно:
  • Мониторинг по приложението на част IV от Търговския закон (ТЗ) „Несъстоятелност";
  • Подготовка на работно посещение на експерти от МП, ВКС, апелативни и окръжни съдилища в държава - членка на ЕС с най-близка до българската уредба на производството по несъстоятелността и практика по съгласуване на практиката по прилагане (без логистиката);
  • Съдействие и модериране на съвместни заседания на съдиите от окръжните и апелативните съдилища, които участват в производствата по несъстоятелност, за обсъждане и уеднаквяване на практиката в тази материя;
  • Анализ на нуждите за промяна и изготвяне на проекти за изменения в нормативната уредба
  • Съдействие за провеждане на обсъждане на проектите и съгласуване на резултатите
  • Подготовка на цялостни предложения за изменение на нормативни актове, заедно с мотиви и финансова обосновка;
  • Разработване на критерии за измерване натовареността на синдиците; и
  • Подготовка на промени в нормативната уредба във връзка за планирането на конкурсите за синдици.

Георги Събев, Невена Ангелова-Стоева, Калина Кавалджиева, Емилия Петкова

Назад