Опит

Правно обслужване на група генерични фармацевтични компании

Период на изпълнение: от ноември 2018 – продължава

От м. ноември 2018, екипът на „Събев и съдружници“е ангажиран да предоставя комплексно правно обслужване на европейска група компании за генерични фармацевтични продукти, основно по следните направления:

  • регулаторната рамка на основната дейност, в т.ч. изискванията за издаване на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти;
  • специфични изисквания на законодателството за защита на личните данни (във връзка с прилагането на Общия регламент относно защитата на данните/ОРЗД);
  • специфични изисквания на законодателството за мерките срещу изпирането на пари (във връзка с изискването за деклариране на действителните собственици);
  • корпоративни въпроси, в т.ч. свързани с реструктуриране на създадените в България клон и дъщерно дружество;
  • различни видове търговски договори;
  • договорни отношения с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и проблеми, свързани с прилагането на механизма за гарантиране на предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК.

Боряна Ботева, Георги Събев, Янислава Чанкова-Дочева, Милена Колева

Назад