Контакти

тел: +359 2 980 0412/0413
факс: +359 2 980 0457

milena.koleva@sabevandpartners.com

Изтегли: vCard

Членство в професионални организации:

Софийска адвокатска колегия

(2007 – 2009 г. –младши адвокат; от 2009 г. – досега – адвокат)

Образование:

Магистърска степен по право,

Университет за национално и световно стопанство

(2000 – 2005)

Бакалавър по икономика, специалност „Стопанско управление“, Университет за национално и световно стопанство

(1999 – 2003)

Езици:

Български, английски, руски

Милена Колева, Адвокат

Ключови умения

 • Предоставяне на правни консултации и съдействие в областта на дружественото право, включително при учредяване, ликвидация и прекратяване на дейността на търговски дружества
 • Консултиране и съдействие по сделки за придобиване или прехвърляне на активи или акции/дялове от капитала на търговски дружества
 • Консултиране и съдействие по сделки с недвижими имоти и въпроси в областта на вещното право
 • Правни услуги по въпроси, свързани с устройство на територията, строителството и кадастъра
 • Правни консултации и съдействие във връзка с учредяване и реализация на обезпечения – ипотеки, реални и особени залози
 • Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела пред всички съдебни инстанции
 • Предоставяне на правни консултации и съдействие в областта на изпълнителното производство.

Референтeн опит преди присъединяване към екипа на „Събев и съдружници“:

 • Пълно правно обслужване по проект за изграждане на жилищен комплекс от затворен тип и продажба на отделни обекти от него (2017 – 2019)
 • Консултации по договори за предоставяне на банкови кредити и процесуално представителство на банка в производства по събиране на вземания (2007 – 2009 и 2011)

Експертни области

Търговско и дружествено правоСъдебни и арбитражни делаНедвижими имоти

Опит

Правни консултации на голяма европейска търговска верига
Правно обслужване на група генерични фармацевтични компании
Правно обслужване на водещ български производител на режещи инструменти
Консултации по подготовка на сделка за продажба на инвестиционни имоти

Професионално развитие

 • 2019 – досега Адвокат, Адвокатско дружество “Събев и съдружници”
 • 2017 – 2019 Адвокат, Феста Холдинг АД и свързани с него дружества
 • 2009 – 2016 Адвокат на свободна практика
 • 2008 – 2010 Хоноруван асистент, катедра „Право“ на Университет за национално и световно стопанство
 • 2007 – 2009 Адвокат, Европейски център за бизнес развитие
 • 2006 – 2007 Младши експерт, Дирекция „Програми и проекти“, отдел „Мониторинг“, Министерство на транспорта
 • 2003 – 2005 Стажант, Адвокатска кантора „Панчев и Койчева“