Контакти

тел: +359 2 980 0412/0413
факс: +359 2 980 0457

ychankova@sabevandpartners.com

Изтегли: vCard

Членство в професионални организации:

Софийска адвокатска колегия (от 2001 г.)

Образование:

Магистърска степен по право,

Софийски университет

„Св. Климент Охридски”

(1994 – 1999)

Езици:

Български и английски

Янислава Чанкова - Дочева, Адвокат

Ключови умения

 • Процесуално представителство в съдебни производства по граждански, търговски и административни дела; със значителен опит както в исковото, така и в обезпечителното производство, заповедното производство и свързаните с него искове, изпълнителния процес, несъстоятелност и свързани производства
 • Процесуално представителство в арбитражни дела по търговски спорове
 • Изготвяне на анализи на правното състояние на търговски дружества, притежаващи активи на голяма стойност, или на отделни обекти на придобиване
 • Консултиране на български и чуждестранни корпоративни клиенти във връзка със сделки за придобиване или прехвърляне на активи или акции/дялове от капитала на български търговски дружества, в т.ч. консултации по структуриране на сделките
 • Правни консултации на български и чуждестранни физически и юридически лица по въпроси от облигационно, гражданско, търговско и вещно право
 • Правни консултации и процесуално представителство на чуждестранни търговски дружества и физически лица относно производства по признаване и допускане изпълнението на чуждестранни съдебни и арбитражни актове в Република България

Референтни проекти преди присъединяване към екипа на „Събев и съдружници“:

 • Водещо участие в правен анализ на банкова институция във връзка с придобиването й от една от най-големите банки в България, вкл. анализ и правни консултации по съпътстващи сделката документи, в това число споразумения за конфиденциалност, финансиране, рефинансиране и др. (2018)
 • Правен анализ и участие в преговори във връзка със сделка по придобиване на хотелски комплекс, включващ сгради и земя, находящ се в голям морски град в България (2017 – 2019)
 • Процесуално представителство по дела във връзка с изпълнение/ неизпълнение на задължения по приватизационен договор за един от най-големите хотелски комплекси в страната (2007 – 2010)
 • Процесуално представителство за водещи банки в България относно необслужвани кредити, включително заповедни производства и свързани с тях искове, изпълнителен процес, участие в преговори и изготвяне на проекти на правни актове (2013 – 2020)
 • Процесуално представителство на водеща банкова институция по съдебни дела във връзка с емисия облигационен заем по Закона за публично предлагане на ценни книги (ЗППЦК)(2018 – 2019)
 • Процесуално представителство в полза на дружество, притежаващо лиценз за обществена доставка на природен газ в страната, във връзка със спор за доставени и незаплатени количества природен газ (2017 – 2019)

Експертни области

Търговско и дружествено правоСливания и придобиванияСъдебни и арбитражни делаНедвижими имоти

Опит

Правни консултации на голяма европейска търговска верига
Правно обслужване на група генерични фармацевтични компании
Процесуално представителство по дела във връзка с финансиране по европейски програми
Правно обслужване на водещ български производител на режещи инструменти
Процесуално представителство на водеща национална медия по граждански и търговски дела

Професионално развитие

 • Февруари 2020 – досега Адвокат, Адвокатско дружество “Събев и съдружници”
 • 2004 – 2019 Асоцииран адвокат, Адвокатско дружество „Варадинов и партньори“
 • 2001 – 2004 Асоцииран адвокат, Адвокатско дружество „ТелекомЛекс консулт“
 • 2001 – 2004 Правен консултант на Българска телекомуникационна компания ЕАД (БТК), проект „Некоректни длъжници и събиране на вземания“
 • 2004 Юридически консултант – обществени поръчки и договори, Българска телекомуникационна компания ЕАД, Специализирано поделение „Далекосъобщителни обекти“
 • 2001 – 2002 Юридически консултант към Българска телеграфна агенция