Опит

Процесуално представителство по дела във връзка с финансиране по европейски програми

Период на изпълнение: от ноември 2011 – продължава

Процесуално представителство на ДФ „Земеделие“, в качеството на Разплащателна агенция по Програма САПАРД и други програми на ЕС за подпомагане на земеделието, вкл. във връзка с финансиране по мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за програмни периоди, съответно ПРСР 2007 – 2013 и ПРСР 2014 – 2020, подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), по редица съдебни дела, с цел защита на националния бюджет и бюджета на ЕС.

Георги Събев, Боряна Ботева, Невена Ангелова-Стоева, Мария Куцарова, Искра НейчеваЯнислава Чанкова - Дочева

Назад