Опит

Преглед и анализ на практиката на Съда на Европейския съюз в областта на обществените поръчки

Период на изпълнение: юли – септември 2015
 
Изпълнение на Договор с предмет “Преглед и анализ на практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС/СЕО) в областта на обществените поръчки, която обхваща съдебни решения, публикувани до края на м. май 2015 г. вкл., възложен от Агенция по обществени поръчки в изпълнение на дейностите на проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001, „Укрепване капацитета на Агенция по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, финансиран от оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 
Изпълнени дейности и изготвени документи:
  • Преглед на решения на Съда на Европейския съюз (СЕС/СЕО) в областта на обществените поръчки, разпределени в 14 теми, определени от възложителя;
  • Доклад относно резултатите от прегледа и анализа на практиката на СЕС/СЕО в областта на обществените поръчки, включващ и резюмета на подбрани решения по всяка от определените от възложителя теми;
  • Списък на всички решения на Съда, открити от Изпълнителя по прилагане на седемте директиви и по темите, посочени от възложителя; и
  • Обобщена таблица в електронен формат на ключовите решения на СЕС/СЕО по определените от възложителя теми, включваща кратко представяне на всяко дело и линкове към пълните текстове на решенията.

Боряна Ботева, Емилия Петкова, Йоана Стратева, Мартин Мамалев, Гълъбина Русева, Петромила Башар, Нора Богданова

Назад