Съдебни и арбитражни дела

Нашата основна цел е да помогнем на клиентите да избегнат съдебни дела, доколкото е възможно. Когато не може да се постигне споразумение, ние предоставяме консултации и процесуално представителство в съдебни и арбитражни производства. Макар за нас да остават водещи търговските цели на клиентите, ние им съдействаме да оценят правните, търговските и репутационни рискове.

Нашият екип анализира слабостите на опонентите при преговорите и определя най-добрата процесуална тактика за защита интересите на клиентите. При представителството на нашите клиенти ние прилагаме подход, при който използваме нашия опит не само в съдебните дела, но и в области като търговско и дружествено право, несъстоятелност, обществени поръчки, интелектуална собственост, както и в други области, според случая, за да предоставим на клиентите специализирани експертни, ефективни и икономични решения.

Предвид значителния ефект, който съдебните спорове могат да имат върху възможността за една компания да постигне своите бизнес цели, нашият процесуален екип помага на клиентите по търговски спорове да преценяват своите възможности, да упражняват контрол върху разходите си и да вземат решения за предприемане на действия, които отговарят на техните цели. Ние имаме необходимите капацитет, опит, качества и способност за преценка, за да съдействаме успешно на клиентите при всички спорове, независимо къде възникват. Нашите адвокати работят в тясна връзка с клиентите, за да гарантират, че делата се водят ефективно и с контрол на разходите. Ние се стремим търговските спорове на нашите клиенти да бъдат разрешавани по възможно най-ефикасния и бърз начин.

Нашите специалисти имат богат опит в разрешаването на спорове, с които се сблъскват наши клиенти, развиващи както само вътрешен, така и международен бизнес. Ние представляваме корпоративни клиенти в сложни съдебни и арбитражни производства, както и при извънсъдебно уреждане на спорове, касаещи широк кръг от икономически сектори и произтичащи от най-различни видове търговски сделки.

В частност, ние имаме специфичен опит при разрешаване на спорове, свързани със сделки за придобиване на дружества, в т.ч. във връзка със съществени неблагоприятни промени, корекции на цената по сделка за придобиване, нарушаване на гаранции и декларации, неизпълнение на ангажименти след приключване на сделката, както и по споразумения между акционери и по повод управлението на дружеството.

Членове на екипа:

Георги Събев, Невена Ангелова-Стоева, Боряна БотеваКалина Кавалджиева,
Искра НейчеваМария Куцарова, Янислава Чанкова - Дочева, Милена Колева, Гълъбина Русева, Анна Петърчева, Петър Братоев