Данъчно право

Стремежът ни да предоставяме услуги в различни експертни области изисква от нас да развиваме и експертиза по данъчно-правни въпроси, които са свързани с бизнеса на нашите клиенти или с конкретни сделки или проекти, и нашият екип включва специалисти със значителен опит в тази материя.

Нашата практика в областта на данъчното право съчетава знанията и уменията на консултантския ни екип, ангажиран предимно с работа по търговски сделки, с тези на адвокатите ни, специализирани във воденето на процеси, с опит в областта на данъчното производство и спорове. Ние представляваме клиенти по повод на ревизии и проверки от страна на данъчните органи, както и при съдебни дела в тази връзка. Същевременно, работата ни по различни търговски сделки се ползва и от опита ни в разрешаването на данъчно правни въпроси.  

По-конкретно, ние предлагаме на нашите местни и международни клиенти:

  • Консултации по данъчно-правни въпроси при сливания и придобивания, сделки на фондове за дялово участие или в сферата на недвижимите имоти (включително предоставяне на данъчно-правни становища), както и във връзка с различни форми на преобразуване или реорганизация на бизнеса; 
  • Консултации и съдействие във връзка с прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане и свързаните с тях национални правила (основно свързани с данъка при източника върху доходи на чуждестранни лица от лихви или дивиденти, от разпореждане с финансови активи или недвижими имоти, от ликвидационни дялове при прекратяване на дружества, както и от възнаграждения за технически услуги (включително консултантски) или услуги по управление и контрол), включително представителство пред българските данъчни органи в съответните производства;
  • Представителство пред Национална агенция за приходите или пред Агенция Митници, както и пред съдилищата, по спорове, които са резултат от данъчни проверки или ревизии, касаещи ДДС или корпоративен данък, както и свързани с облагане с акциз или възстановяване на платен акциз.

 

Членове на екипа:

Георги СъбевБоряна Ботева, Невена Ангелова-Стоева