Обществени поръчки, концесии и ПЧП

Обществени поръчки

Нашият екип предлага услуги в областта на обществените услуги от приемането на Закона за обществените поръчки от 2004 г., когато консултирахме Агенцията по обществени поръчки при изработване на наръчник и указания по прилагането на закона, включително на модели и образци на документи за различните видове процедури по обществени поръчки.

Членовете на нашия екип, които са специализирали в тази област, познават отлично българския Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове, свързани с неговото прилагане, както и правото на Европейския съюз и практиката на Съда на Европейския съюз, които касаят материята на обществените поръчки.

Нашите ангажименти в тази област включват консултации и правни съвети на:

  • местни и международни клиенти във връзка с тяхното участие като кандидати в обществени поръчки в България, включително представителство в процедури по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд;
  • местни възложители във връзка с организиране на процедури по обществени поръчки и подготовка на необходимите документи за тях; и
  • международни финансови институции като Световната банка и Международната финансова корпорация, във връзка с преглед на приложимото законодателство и изготвяне на правни становища по конкретни въпроси, включително консултации относно установени непълноти в законодателната рамка и предложения за изменения в нея.

Концесии

Ние разполагаме с експерти, които имат многогодишен опит в областта на предоставяне на концесии за обектипублична собственост и услуги от обществен интерес. Това обхваща консултации по подготовка и провеждане на концесионните процедури, изготвяне на документация за участие и проекти на концесионни договори, извършване на правно проучване и изготвяне на съответните концесионни анализи. Наши експерти, в рамките на сътрудничество с международни консултантски фирми, са били ангажирани в правителствени проекти, включващи анализ на законодателната рамка относно концесиите в определени сектори (напр. водоснабдяване и канализация) или касаещи конкретни процедури (напр. концесията на летищата Варна и Бургас).

Публично-частни партньорства

През юни 2012 г. българският парламент прие Закона за публично-частното партньорство (ЗПЧП, в сила от 01.01.2013 г.), който цели да насърчи ПЧП в съответствие с последните тенденции на ниво Европейски съюз.

След приемането на ЗПЧП, членовете на нашия екип участваха в множество мероприятия, включително публични дискусии, обучения и консултации, в които предоставиха съдействие и консултации на представители на публичния и частния сектор, с цел повишаване разбирането на концепцията за ПЧП и техните различни форми, така че те да бъдат приложени ефективно в практиката.

Членове на екипа:

Георги СъбевНевена Ангелова-СтоеваБоряна Ботева, Искра Нейчева, Гълъбина Русева