Защита на конкуренцията и защита на потребителите

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
 
Правото за защита на конкуренцията влияе върху формирането на корпоративните и търговски стратегии. През последните няколко години размерът на санкциите за нарушения на конкуренцията се увеличи значително. Европейската практика по граждански искове за вреди от нарушения на конкуренцията се разви и се очаква това да бъде тенденция в България.
 
Нашият опит в областта на правото за защита на конкуренцията обхваща картели, договори за сътрудничество и дистрибуторски договори, злоупотреба с господстващо положение, контрол върху концентрациите между предприятия и държавни помощи.
 
Нашият екип предоставя съдействие и консултации на клиентите:
 • при разследвания на картели и други антитръстови нарушения като извършва: одити за оценка на риска и изгражда подходяща стратегия за защита, включително чрез прилагане на програмата за освобождаване или намаляване на санкции; участие в проверки на място; представителство в хода на производството пред Комисия за защита на конкуренцията; оценка на възможностите за прекратяване на производството чрез поемане на задължения и прилагането им;
 • при изработване и прилагане на корпоративни програми за съответствие с правото за защита на конкуренцията като извършва: одити, които включват преглед на документи и бизнес кореспонденция, както и провеждане на интервюта със служителите; обучения на представляващите и служителите на компанията; изготвяне на указания за съответствие с правото за защита на конкуренцията;
 • при оценка, водене на преговори и изготвяне на договори за сътрудничество и дистрибуторски договори за съответствие с правото за защита на конкуренцията;
 • при изработване на бизнес стратегии в съответствие с правото за защита на конкуренцията;
 • при сделки за сливане и придобиване като: идентифицира необходимостта от уведомяване на компетентните органи; изготвя уведомления и осъществява представителство в производството по контрол върху концентрациите между предприятия;
 • при секторни анализи на компетентните органи;
 • при идентифициране на държавни помощи и даване на препоръки за действие;
 • при обжалване на решения на националния орган по конкуренция и другите регулаторни органи.
ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 
Участниците на всеки пазар в България трябва да спазват определени забрани за извършване на нелоялна конкуренция при привличане на клиенти. Наред с това, ние сме запознати с нарастващата роля на потребителите, както и с изискванията на правото за защита на потребителите, с които оф- и онлайн търговците на дребно трябва да съобразят своята дейност.
 
Нашият екип предоставя съдействие и консултации на клиентите:
 • при изработване на промоционални и рекламни кампании, бизнес стратегии, продуктов дизайн и търговски марки в съответствие с правото за защита на конкуренцията и правото за защита на потребителите;
 • при прилагане правото за защита на потребителите при оф- и онлайн продажби;
 • при производства за нелоялна конкуренция, извършвани от компетентните органи;
 • в производства пред Комисия за защита на потребителите и съдилищата.
 

Членове на екипа:

Йоана Стратева