Интелектуална и индустриална собственост

В наши дни създаването и развитието на работещи бизнес стратегии често зависи от наличието на защитени обекти на интелектуална собственост (ИС). Затова, необходимостта от защита на ИС често води до разрешаване на комплексни въпроси.
 
Нашият екип консултира клиентите във връзка със защитата на ИС и защита на техните права върху ИС, както и във връзка със стратегии по използване на ИС. Нашите адвокати избират опциите, които отговарят най-добре на бизнес стратегията на клиентите, в това число:
 • оценяват портфолиото от ИС;
 • извършват правен анализ в случаи на придобиване
 • осигуряват защита на патенти, търговски марки, търговски тайни или авторски права, или 
 • осигуряват процесуално представителство при разрешаване на спорове във връзка с нарушение на или злоупотреба с права на ИС.
Ние помагаме на нашите клиенти да защитят техните инвестиции от нарушения и нелоялна конкуренция, да увеличат своя пазарен дял и своето конкурентно предимство.
 
Нашата кантора предлага цялостна услуга, свързана със спорни и неспорни въпроси относно ИС, информационни технологии и нови технологии, включително:
 • търговски марки
 • авторски права
 • дизайни и патенти
 • домейн имена
 • електронна търговия;
 • предоставяне право на ползване и прехвърляне на обекти на ИС;
 • лицензиране;
 • процесуално представителство;
 • създаване на бранд;
 • съдебна защита (търговски марки и дизайни); 
 • реклама;
 • договори за софтуер; (и)
 • нелоялна конкуренция.
Нашите адвокати и представители по индустриална собственост предлагат пълен пакет услуги, свързани със защита на бранда. Ние осигуряваме защита на бранда в неговата цялост, като подпомагаме и съдействаме на клиентите в процеса на оценка и регистрация на търговска марка и като съдействаме за разрешаване на спорове, които биха могли да възникнат впоследствие.
 
Предприеманият от нас подход при възникнали спорни въпроси в развитието, защитата и използването на ИС отчита различните правни аспекти на поставените въпроси. Работата ни в областта на ИС е напълно интегрирана с работата ни в други области, в рамките на които предоставяме съдействие в областта на конкурентното право при различни видове сделки и при спорове пред Комисията за защита на конкуренцията и пред съдилищата.
 
Ние помагаме на нашите клиенти да защитят своето конкурентно предимство чрез изготвяне и договаряне със служители, доставчици и клиенти на споразумения за неконкуриране, за ненаемане на служители, споразумения за конфиденциалност и споразумения за права върху интелектуална собственост.
 

Членове на екипа:

Йоана Стратева