Банки и финансиране

През последните няколко години ние съсредоточихме част от усилията на нашия екип в по-нататъшното развитие и разширяване на нашата дейност в областта на банковите и финансовите услуги. Към момента предлагаме правни услуги на корпоративни клиенти, банки, компании за потребителски кредити и други юридически лица, които се нуждаят от правни консултации във връзка с осъществяване на комплексни сделки за финансиране на проекти или придобиване на активи, както и държавни институции, като Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Банки 

Ние предоставяме пълен пакет правни услуги на корпоративни клиенти във връзка с различни видове кредитни инструменти, предлагани от местни и международни финансови институции. Това включва съдействие при воденето на преговори и получаване на финансиране (включително учредяване на обезпечения, в т.ч. ипотеки, особени залози или финансови обезпечения), съдействие по време на действието на кредитните договори и във финалната фаза на тези сделки в резултат на изплащане, рефинансиране или реструктуриране.   

Потребителски кредити 

Ние консултираме небанкови финансови институции относно правната рамка, която регулира тяхната дейност, по-специално Закона за кредитните институции, Закона за потребителските кредити и Закона за защита на потребителите. През 2014 г. ние съдействахме на нашите клиенти да реорганизират своите бизнес модели в съответствие с нововъведените изисквания на Закона за потребителските кредити, включително чрез изготвяне на общи условия и типови договори.

Банкова несъстоятелност 

В допълнение към нашата обща практика в сферата на търговската несъстоятелност, ние развиваме специализирана експертиза в областта на банковата несъстоятелност. Нашите услуги включват предоставяне на правни становища и анализи, съдействие за извънсъдебно решаване на спорове, участия в преговори и процесуално представителство в съдебни производства.

Процесуално представителство по банкови спорове 

Нашите адвокати консултират и представляват кредитни институции в редица важни съдебни дела, които се отнасят до банковите и платежните услуги. Нашият екип е горд с успешния изход на всички тези дела в съответните съдебни инстанции. Ние консултираме банки също така и във връзка с производства по несъстоятелност на неплатежоспособни кредитополучатели.

Финансиране на проекти

Ние придобихме значителен опит в консултирането на клиенти по комплексни сделки за проектно финансиране на индустриални или инфраструктурни проекти, които са свързани с привличане на частно и банково финансиране, учредяване на дружества специално за целта на проекта и учредяване на съответните обезпечения.

Членове на екипа:

Георги СъбевБоряна БотеваИскра НейчеваМария Куцарова