Реструктуриране и несъстоятелност

Нашият екип включва адвокати с опит в областта на несъстоятелността и реструктурирането на дейността или задълженията, включително по отношение на всички въпроси и възможности, касаещи започването и развитието на производство по несъстоятелност и свързани с него съдебни производства. Тези специалисти работят в тясно сътрудничество с нашите адвокати в други експертни области, като по този начин предлагаме комбинирана услуга в различни случаи, включващи несъстоятелност, реструктуриране или реорганизация. Нашите експерти извършват проучване, водят дела и осъществяват защита по искове от и срещу дружества в несъстоятелност, както във връзка с основното производство, така и по дела за обявяване на недействителност на сделки или действия, или по отменителни искове. Наред с това, ние съдействаме на нашите клиенти при планирането на действия, свързани с извънредни ситуации и управление на риска.
 
Ние имаме в тази област богат опит в следните дейности:
 
  • консултиране на корпоративни клиентикредитополучатели при реструктуриране на кредити по договори за банков кредит, включително: консултации и съдействие при преговори с банките относно различни възможности за реструктуриране, консултации по или изготвяне на документи за изменения на договори за кредит или обезпечения, съдействие при вписването на изменения на ипотеки или залози, свързани с реструктурирането на кредитите
  • консултиране на корпоративни клиенти в качеството им на кредитори или кредитополучатели във връзка с предоставяне или реструктуриране на вътрешнофирмени заеми (включително относно данъчните последици) и съдействие в случаи на трансформиране на дълг в капитал
  • консултации и представителство на корпоративни клиенти и банки в производства по несъстоятелност, включително: предварителен анализ на вариантите и рисковете, свързани с несъстоятелността, консултации относно етапите и времетраенето на производството по несъстоятелност; съдействие при инициирането и воденето на такова производство; и
  • предоставяне на консултантски услуги на държавни институции относно законодателната уредба на производството по несъстоятелност и във връзка с конкретни производства по несъстоятелност

Членове на екипа:

Георги СъбевБоряна БотеваКалина Кавалджиева, Невена Ангелова-Стоева