Капиталови пазари

Нашата кантора се занимава активно с проблеми на капиталовите пазари от самото й създаване. Екипът ни включва експерти, които специализират в предоставянето на услуги на различни професионални участници на капиталовите пазари, индивидуални и корпоративни инвеститори. Нашите експерти са консултирали също и държавни институции в България и чужбина при въвеждането на законодателството на ЕС в областта на капиталовите пазари и на най-добрите регулаторни и надзорни практики, стъпвайки на своя местен и международен опит и използвайки вижданията както на частния сектор, така и на държавните институции

 

Първично и вторично публично предлагане

Ние участваме в структурирането и планирането на предлаганията и изготвянето на проспектите. Представляваме нашите клиенти пред Комисията за финансов надзор в производствата по одобрение на проспектите. Оказваме съдействие на клиентите при регистрация на емисии ценни книжа в Централен депозитар.

 

Търгови предлагания

За да предложим на нашите клиенти пълен пакет от услуги, свързани с планирането на търгово предлагане, определянето на справедлива цена на акциите и цената/ съотношението на замяна на търговото предложение, както и изготвянето на самото търгово предложение, ние си сътрудничим с инвестиционни посредници. Този подход ни позволява да обединим високо специализирани финансова и правна експертиза в полза на нашите клиенти.

 

Публични дружества

Ние консултираме клиентите си по всички въпроси, свързани с корпоративното управление, свикване и провеждане на общи събрания на акционерите, сделки на значителна стойност и сделки със свързани лица, разкриване на информация, миноритарни права, увеличаване и намаляване на капитала, договори между акционерите, преобразуване, делистване и ликвидация

 

Регулаторни и контролни процедури пред КФН

Нашата практика обхваща всички аспекти, свързани с правилата и процедурите за лицензиране, одобрение и контрол, както и с регулаторни въпроси, които попадат в приложното поле на Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (вече Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти). 

 

Секюритизиране

Нашите адвокати предоставят консултации, свързани с режима на дружествата със специална инвестиционна цел, в това число по процедурите за учредяване на дружества със специална инвестиционна цел, първоначално увеличаване на капитала и получаване на лиценз, изискванията относно проспектите, изискванията за осъществяване на дейността и разкриването на информация.

 

Извънсъдебно решаване на спорове

Ние оказваме съдействие на нашите клиенти при постигане на спогодби за разрешаване на инвестиционни спорове, като подпомагаме преговорния процес, предлагаме балансирани решения, приемливи за всички страни и изготвяме спогодбите за разрешаване на споровете
 

Членове на екипа:

Георги Събев, Искра Нейчева