Контакти

тел: +359 2 980 0412/0413
факс: +359 2 980 0457

bboteva@sabevandpartners.com

Изтегли: vCard

Профил в LinkedIn

Членство в професионални организации:

Софийска адвокатска колегия (от 1999 г.)
 
Международна адвокатска асоциация (IBA) (от 2001 г.)

Образование:

Магистърска степен, Специалност „Право на Европейския съюз”, Софийски университет  „Св. Климент Охридски” и Университет Нанси 2, Франция (2010 – 2011)
 
Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски” (1981 – 1986)

Езици:

Български, английски, руски, френски

Боряна Ботева, Съдружник

Ключови умения

  • Консултиране на български и чуждестранни корпоративни клиенти във връзка със сделки за придобиване или прехвърляне на активи или акции/ дялове от капитала на български търговски дружества, в т.ч. консултации по структуриране на сделките и техни данъчни аспекти
  • Консултации и съдействие във връзка с финансиране на дейности или проекти в България, в т.ч. по финансирания, предоставяни от международни финансови институции и банки, както и по междуфирмени заеми
  • Консултиране на възложители и кандидати при подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, и процесуално представителство пред КЗК и ВАС във връзка с производства по обжалване
  • Правни консултации и процесуално представителство в международни и вътрешни арбитражни дела по търговски спорове, и в съдебни производства по административни, граждански и търговски спорове
  • Медиация по търговски спорове (вписана в Единния регистър на медиаторите при Министерство на правосъдието от 2006 г.)

Експертни области

Търговско и дружествено правоРеструктуриране и несъстоятелностСливания и придобиванияБанки и финансиранеOбществени поръчки концесии и ПЧПСъдебни и арбитражни делаНедвижими имотиДанъчно право

Опит

Правни консултации и съдействие на концедента в концесионна процедура за Летище София
Правни консултации на голяма европейска търговска верига
Правно обслужване на група генерични фармацевтични компании
Процесуално представителство по дела във връзка с финансиране по европейски програми
Придобиване на дялове в компания от сектора на професионалната хигиена
Консултации по подготовка на сделка за продажба на инвестиционни имоти
Комплексно правно обслужване на фармацевтична компания
Процесуално представителство по дела за възстановяване на акциз
Консултации и представителство на банка във връзка с несъстоятелност на длъжник
Разработване на стандартизирани договорни условия за възлагане на обществени поръчки за услуги
Рефинансиране на банков кредит в сектора на ВЕИ
Преглед и анализ на практиката на Съда на Европейския съюз в областта на обществените поръчки
Прехвърляне на търговско предприятие
Привеждане в изпълнение на арбитражно решение на МТК
Правно обслужване на частен оператор на обществена услуга за пътнически превоз
Консултации и съдействие за постигане на извънсъдебно споразумение по търговски спор
Придобиване на търговското предприятие на НЕТ ИНФО
Подготовка за присъединяване на Република България към Конвенцията за контрол и маркиране на изделията от благородни метали
Консултантски услуги по създаването на смесена българо-румънска структура – оператор на Дунав мост Видин – Калафат
Консултиране относно участие на частния бизнес в сектора на услугите по водоснабдяване и канализация
Консултиране във връзка с изграждане на фотоволтаичен парк
Реструктуриране на задължения по договори за банкови кредити
Консултиране относно възлагането на услуги по водоснабдяване и канализация на частен оператор
Обезпечения във връзка с международно структурирано финансиране
Продажба на ХИГИЯ ЕАД, изпълнение върху особени залози и уреждане на спорове
Консултиране на заемополучателя във връзка със съвместно финансиране от ЕБВР и УниКредит Булбанк
Обжалване на решение за избор на изпълнител в обществена поръчка за изграждане на участък от Автомагистрала Тракия
Структурирано финансиране на дейност, свързана с лизинг на автомобили (секюритизация на лизингови вземания)
Продажба на дялово участие в капитала на „Франке България” ЕООД
Правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум на Булгартабак Холдинг
Продажба на акции от капитала на „Балканфарма Разград” АД
Придобиване на Бизнес Парк София
Придобиване на акции в Приста Ойл АД и Монбат АД
Преобразуване на търговски дружества чрез вливане в едноличния собственик на капитала
Проект “Техническо съдействие на Агенцията по вписванията”, финансиран от USAID
Проект “Реформа в Българското Търговско Законодателство”
Преобразуване на търговски дружества чрез отделяне с учредяване на ново дружество
Процесуално представителство по арбитражни дела, свързани с неизпълнение на приватизационния договор за Авиокомпания Балкан
Проект “Концесиониране на летища Варна и Бургас”
Внедряване на информационна система за финансово управление в бюджетния сектор – Етап І
Възлагане изпълнението на проект за внедряване на Система за Брутен Сетълмент в Реално Време (RINGS)
Правни анализи при приватизация на предприятия

Публикации

The International Arbitration Review 01/06/2015
Обществени поръчки 06/06/2016 Getting the Deal Through

Професионално развитие

  • 1998 - досега Съдружник, Адвокатско дружество “Събев и съдружници”
  • 1996 – 1998 Юридически експерт, Баренц ГрупЕвропа, Клон България
  • 1993 – 1996 Експерт и Началник отдел “Правен”, Агенция за приватизация
  • 1991 – 1993 Юрисконсулт, ОФ “Детски свят”
  • 1988 – 1991 Юрисконсулт, РА “Булгарреклама” София