Контакти

тел: +359 2 980 0412/0413
факс: +359 2 980 0457

gsabev@sabevandpartners.com

Изтегли: vCard

Членство в професионални организации:

Софийска адвокатска колегия (от 1995 г.)

Образование:

Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски” (1987 – 1991)

Езици:

Български и руски

Георги Събев, Съдружник

Ключови умения

 • Един от водещите специалисти в областта на несъстоятелността в България, ангажиран както при изготвянето на анализи и промени в нормативната уредба, така и с консултации и представителство в производства по несъстоятелност, включително в производства по банкова несъстоятелност 
 • Богат опит в производства по събирания на вземания по реда на принудителното изпълнение; участвал в разработването на регламентацията и професионалната организация на дейността на частните съдебни изпълнители в България
 • Ефективно съдействие при решаване на корпоративноправни проблеми и спорове между съдружници/акционери, включително идентифициране на възможни рискове, разработване на подходяща стратегия за решаване на споровете, водене и успешно приключване на преговори по такива спорове 
 • Консултации и съдействие при преговори и сделки, свързани с банково финансиране и реструктуриране на кредити и задължения 
 • Консултации за избор на най-подходяща правна форма за осъществяване на търговска дейност; структуриране и реализиране на сделки по сливания и придобивания (местни или трансгранични); правни аспекти на публично предлагане и сделки с акции, търгувани на борсата 
 • Процесуално представителство в арбитражни дела по търговски спорове, както и в съдебни производства по административни, граждански и търговски спорове
 • Синдик, утвърден със заповед от 2001 г. и включен в списъка на Министъра на правосъдието на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производство по несъстоятелност по Търговския закон, с практически опит като назначен от съда синдик в конкретни производства

Експертни области

Търговско и дружествено правоРеструктуриране и несъстоятелностСливания и придобиванияБанки и финансиранеOбществени поръчки концесии и ПЧПСъдебни и арбитражни делаНедвижими имоти

Опит

Разработване на Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)
Правни консултации и съдействие на концедента в концесионна процедура за Летище София
Правни консултации на голяма европейска търговска верига
Правно обслужване на група генерични фармацевтични компании
Процесуално представителство по дела във връзка с финансиране по европейски програми
Консултиране и процесуално представителство на Фонда за гарантиране на влоговете в банките
Процесуално представителство по дела относно банкови услуги
Правно обслужване на водещ български производител на режещи инструменти
Консултации по подготовка на сделка за продажба на инвестиционни имоти
Процесуално представителство на водеща национална медия по граждански и търговски дела
Комплексно правно обслужване на фармацевтична компания
Придобиване на търговското предприятие на Чеволани (Италия)
Консултации и представителство на банка във връзка с несъстоятелност на длъжник
Процесуално представителство по дело свързано с доставка на електричество
Придобиване на участие от частен фонд за дялови инвестиции в компания от ИТ сектора
Правно обслужване на частен оператор на обществена услуга за пътнически превоз
Представителство на ищец в производство, свързано с неплащане на задължения на Столичен автотранспорт ЕАД
Правни услуги по въпроси, свързани с потребителски кредити и защита на потребителите
Правен анализ на уредбата на държавните помощи в ЕС
Придобиване на търговското предприятие на НЕТ ИНФО
Консултиране относно участие на частния бизнес в сектора на услугите по водоснабдяване и канализация
Консултиране във връзка с търгово предлагане за закупуване на акциите на публично дружество
Реструктуриране на задължения по договори за банкови кредити
Разработване на документация за провеждане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП
Консултиране относно възлагането на услуги по водоснабдяване и канализация на частен оператор
Проект „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност”
Проект „Обучение на държавни съдебни изпълнители”
Продажба на ХИГИЯ ЕАД, изпълнение върху особени залози и уреждане на спорове
Консултиране на заемополучателя във връзка със съвместно финансиране от ЕБВР и УниКредит Булбанк
Корпоративна реорганизация на българска холдингова група
Структурирано финансиране на дейност, свързана с лизинг на автомобили (секюритизация на лизингови вземания)
Правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум на Булгартабак Холдинг
Консултантски услуги във връзка с преструктуриране на Булгартабак Холдинг
Преобразуване на търговски дружества чрез вливане в едноличния собственик на капитала
Проект “Техническо съдействие на Агенцията по вписванията”, финансиран от USAID
Проект “Реформа в Българското Търговско Законодателство”
Преобразуване на търговски дружества чрез отделяне с учредяване на ново дружество
Процесуално представителство по арбитражни дела, свързани с неизпълнение на приватизационния договор за Авиокомпания Балкан
Преобразуване на Печатница на БНБ ЕАД чрез вливане в нея на Формпринт ЕООД
Внедряване на информационна система за финансово управление в бюджетния сектор – Етап І
Възлагане изпълнението на проект за внедряване на Система за Брутен Сетълмент в Реално Време (RINGS)
Правни анализи при приватизация на предприятия

Професионално развитие

 • 1998 - досега управляващ съдружник, Адвокатско дружество “Събев и съдружници”
 • 1995 – 1998 адвокат на свободна практика, Софийска адвокатска колегия
 • 1993 – 1995 началник Управление “Правно” в Министерство на търговията
 • 1992 – 1993 юридически консултант, СИЕЛА